Obchodní podmínky

Obchodní podmínky CZ

COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., ul. Špálova 145/20, Ostrava - Přívoz, 702 00. IČO 01509268

Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.colway.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů:

Dodavatel - prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby
Kupující - spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho elektronického obchodu, je povinen uvést pravdivé a úplné údaje. V případě, že tak neučiní, může být odeslání zboží odmítnuto.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.colway.cz jsou závazné.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

Způsoby platby

 • Platební Brána GoPay
 • On-line platba kartou
 • Převodem
 • On-line bankovní převod
 • Dobírkou
 • Hotově na pobočce
 • Cofidis
 • Apple Pay
 • Google pay
 • Go Pay peněženka
 • m-platba
 • Premium SMS

Způsoby dopravy:

 • Česká pošta Balík do ruky
 • Česká pošta Balík do Balíkovny
 • PPL
 • Zásilkovna Doručení na adresu
 • Zásilkovna Doručení na výdejní místo
 • Osobní odběr Ostrava

 

Odstoupení od smlouvy

 • Spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to vždy písemně.
 • Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu, včetně dokladu o jeho zakoupení, poslat neprodleně zpět dodavateli.
 • Prodávající vrátí zpět zákazníkovi peníze za zboží nejpozději do 1 měsíce od odstoupení od smlouvy, a to dohodnutým způsobem.
 • Prodávající má právo pozdržet vrácení peněz do doby, dokud neobdrží zpět své zboží od kupujícího.
 • V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Reklamace zboží

Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, a to bez odkladu, ihned po zjištění závady, písemnou formou. Prodávající je povinen potvrdit přijetí této reklamace s údaji o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (opravu, výměnu zboží či vrácení peněz). Prodávající na základě těchto informací vystaví Reklamační list, z něhož jedno vyhotovení obdrží kupující, jedno prodávající.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, která je potřebná pro odborné posouzení vady. V případě zamítnutí reklamace je prodávající povinen vydat spotřebiteli písemné odůvodnění. V žádném případě nám nezasílejte zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Vyřízení reklamace

Uznaná reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Vyřízením reklamace se rozumí výměna za bezvadné zboží nebo vrácení peněz. Požadovaný způsob vyřízení reklamace musí být uveden v reklamačním listu. V případě, že zboží není možné vyměnit, má kupující právo na vrácení peněz.

Reklamace reklamujte na čísle: +420 596 411 182 nebo +420 605 222 665, v pracovní dny PO-PÁ v 9:30-14:30, případně e-mailem: colway@colway.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití, dodavatel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníka předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

 

Obchodné podmienky SK

COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., ul. Špálova 145/20, Ostrava - Přívoz, 702 00. IČO 015092268

Všeobecné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.colway.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy, neupravené obchodnými podmienkami, obchodným zákonníkom.

Vymedzenie pojmov:

Dodávateľ - predávajúci - je osoba, ktorá dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby
Kupujúci - spotrebiteľ - je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby.
Obchodné podmienky - zmluvné dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. S týmito podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky.

Každý zákazník, ktorý chce objednať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu, je povinný uviesť pravdivé a úplné údaje. V prípade, že tak neurobí, môže byť odoslanie tovaru odmietnuté.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je uzatvorená momentom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.colway.cz sú záväzné.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru a zaplatenie kúpnej ceny.
Ceny uvedené v cenníku sú konečné.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu, a to vždy písomne.
Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale, vrátane dokladu o jeho zakúpení, poslať bezodkladne späť dodávateľovi.
Predávajúci vráti späť zákazníkovi peniaze za tovar najneskôr do 1 mesiaca od odstúpenia od zmluvy, a to dohodnutým spôsobom.
Predávajúci má právo pozdržať vrátenie peňazí do doby, kým nedostane späť svoje tovaru od kupujúceho.
V žiadnom prípade nám neposielajte tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.
reklamácia tovaru

Prípadná reklamácia sa musia uplatniť u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená, a to bez odkladu, ihneď po zistení závady, písomnou formou. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie tejto reklamácie s údajmi o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje (opravu, výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí). Predávajúci na základe týchto informácií vystaví Reklamačný list, z ktorého jedno vyhotovenie obdrží kupujúci, jedno predávajúci.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní. Táto lehota sa predlžuje o dobu, ktorá je potrebná pre odborné posúdenie vady. V prípade zamietnutia reklamácie je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi písomné odôvodnenie. V žiadnom prípade nám neposielajte tovar na dobierku! Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia.

vybavenie reklamácie

Uznávaná reklamácie musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Vybavením reklamácie sa rozumie výmena za bezchybný tovar alebo vrátenie peňazí. Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie musí byť uvedený v reklamačnom liste. V prípade, že tovar nie je možné vymeniť, má kupujúci právo na vrátenie peňazí.

Reklamácia reklamujte na čísle: +420 596 411 182 alebo +420 605 222 665, v pracovné dni PO-PIA v 9: 30-14: 30, prípadne e-mailom: colway@colway.cz

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníka sú plne zabezpečené proti zneužitiu, dodávateľ je